درس ریاضی 2 ویژه دانشجویان فنی


هیدرولیک و آزمایشگاه

تعداد واحد: 3

نوع واحد: تئوری و نظری

پیش نیاز: مکانیک سیلات

شناخت انواع جریان ها

شناخت مفاهیم هدرولیکی و تمایز آن ها با مکانیک سیالات

اصل انرژی و کابردهای آن

اصل اندازه حرکت و کاربردهای آن

جریان یکنواخت

نیمرخ های جریان آب و ترکیب آن ها

تمام مطالب در قالب 5 فصل بیان می شود که منطبق است بر 5 فصل اول کتاب هیرولیک معروف به ابریشمی. از کتاب open-channel hydraulic by R. H. French نیز می توانید اسفاده کنید.