اعلانات سایت

دروسی که در LMS وجود ندارند

دروسی که در LMS وجود ندارند

از محمدرضا رخشانی در
Number of replies: 0
دروسی که هیچ دانشجویی در آن ثبت نام نکرده در LMS ثبت نمی شود.